எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எங்கெங்கோ செல்லும் என் எண்ணங்கள்.....3 பிந்தைய, எல்லாக் கவிதைகளின்...

எங்கெங்கோ செல்லும் என் எண்ணங்கள்.....3

பிந்தைய, எல்லாக் கவிதைகளின் முற்றுப்புள்ளியின் போதும், முதல் கவிதை நினைவுக்கு வந்து விடுகிறது.

நாள் : 16-Mar-15, 3:34 pm

மேலே