எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுத்து அமைப்பளர்களுக்கு இறுதி பட்டியலில் இடம் பிடித்த கவிதைகள்...

எழுத்து அமைப்பளர்களுக்கு
இறுதி பட்டியலில் இடம் பிடித்த கவிதைகள் தவிர
இன்னும் சில கவிதைகளை தங்கள் தெரிவு செய்திருக்கலாம் என்பது என் கருத்து.

பதிவு : மனிமுருகன்
நாள் : 31-May-15, 2:37 pm

மேலே