எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

D N A மனிதனின் குணத்தை தீர்மானிக்கும் இரு...

D N A

மனிதனின் குணத்தை
தீர்மானிக்கும் இரு கயிறுகள்
கடவுளின் தாயக் கட்டைகள்..!

பதிவு : Paul
நாள் : 31-May-15, 6:00 pm

மேலே