எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீ சொல்வதை கேட்டு நடப்பவளை விட..நீ சொல்ல நினைப்பதை...

நீ சொல்வதை கேட்டு நடப்பவளை விட..நீ சொல்ல நினைப்பதை தானே உணர்ந்தோ அல்லது குறிப்பால் உணர்ந்தோ நடந்து கொள்பவள் உன்னை மிகவும் ஆழமாக புரிந்து கொண்டவள் நேசிப்பவள்.

பதிவு : jaleelj262
நாள் : 20-Jun-15, 7:52 pm

மேலே