எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஆயிரம் உறவு உன்னை தேடி வந்தே நின்றாலும் தாய்...

ஆயிரம் உறவு உன்னை தேடி வந்தே நின்றாலும் தாய் போலே தாங்க முடியுமா ??
பேதையா அவள் இருப்பாள் மேதையா உன்னை வளர்ப்பாள்
-கேட்டதில் ரசித்தது...!!!

பதிவு : குமணன்
நாள் : 1-Jul-15, 7:29 am

மேலே