எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இரு கொம்புகள் உண்டு மாடு அல்ல, வேகமாய் ஓடும்...

இரு கொம்புகள் உண்டு மாடு அல்ல, வேகமாய் ஓடும் மான் அல்ல, கால்கள் உண்டு மனிதனல்ல. - அது என்ன?

பதிவு : விடுகதைகள்
நாள் : 2-Sep-15, 12:36 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே