எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வரதட்சணையே வாங்காத மணமும்....!! வல்லுரவே நடக்காத தினமும்.....!!! எல்லோரையும்...வரதட்சணையே வாங்காத மணமும்....!!
வல்லுரவே நடக்காத தினமும்.....!!! 
எல்லோரையும் மனையாளாய் நினைக்காத குணமும்......!!!! 
நம்மிடையே  சாத்தியமான அக்கணமே ... ........!!!!!
கொண்டாடுவோம் நமக்கென்று ஒருதினம்.......!!!!!!
உண்மையான ஆடவர் தினம்....!!!!!! 

நாள் : 19-Nov-15, 6:44 pm

மேலே