எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன் நிழலை நீ மிதித்தால் அது பயணம் உன்...

உன் நிழலை
நீ மிதித்தால்
அது பயணம்

உன் நிழலை
காலன் மிதித்தால்
அது மரணம்

பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 15-Jun-16, 6:17 pm

மேலே