எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மேகத்தை பிரிந்த சோகத்தினை கொட்டி தீர்க்கும் மழையிடம் பார்க்கிறேன்...

மேகத்தை பிரிந்த சோகத்தினை
கொட்டி தீர்க்கும் மழையிடம் பார்க்கிறேன்
என் மனதின் வேதனையை!

பதிவு : GURUVARAN
நாள் : 18-Jul-16, 11:22 am

மேலே