எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கவிஞனின் உற்ற நண்பன் காகிதமே, என்றும் ஏற்ற காதலி...

கவிஞனின் உற்ற நண்பன் காகிதமே,
என்றும் ஏற்ற காதலி எழுதுகோல்களே!


-மு.விக்னேஷ் (மு.வி)

நாள் : 23-Nov-16, 5:58 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே