எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"எண்ணச் சுடரும் வண்ணக் கவியும் பாகம் 20"இதயம் ஆயிரம்...

எண்ணச் சுடரும்

"எண்ணச் சுடரும் வண்ணக் கவியும் பாகம் 20"


இதயம் ஆயிரம் நினைவுகள் கனவுகளை சேமிக்கும் உயிரோட்டமான அகராதி அந்த இதயத்தை பற்றி 
குறுங்கவிதை எழுதுங்கள்... 


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 29-Apr-17, 5:04 pm
மேலே