எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பல்லி வாலுக்கும் நாம் சாப்பிடும் பொருளுக்கும் என்ன சம்மந்தம்...

பல்லி வாலுக்கும் நாம் சாப்பிடும் பொருளுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்க முடியும்? குழைந்தைகள் ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை அதிகம் சாப்பிட விரும்புகின்றனர்? அறிய இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் மனஅழுத்தம் பகுதி 56 கேளுங்கள். ஆடிப்போய்விடுவீர்கள்


Rate Up 0 Rate Down 0
திருத்து | நீக்கு
Close (X)

நாள் : 12-Aug-17, 8:08 am
மேலே