எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நம்பவைத்து ஏமாற்றியதுமாநில அரசுநம்பியவரை கைவிட்டதுமத்திய அரசு ......தரைதட்டிய கப்பலானதுதகர்ந்திட்ட...

நம்பவைத்து ஏமாற்றியது 

மாநில அரசு 
நம்பியவரை கைவிட்டது
 மத்திய அரசு  ......

தரைதட்டிய கப்பலானது 
தகர்ந்திட்ட கனவானது
நீட் எனும் அரக்கனால்  
மாணவர்களின் எதிர்காலம் ....


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

நாள் : 14-Sep-17, 6:17 am

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே