எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஏறி வந்த ஏணியை மறப்பது சுயநலம். ஏறியபின் ஏணியை...

ஏறி வந்த 

ஏணியை மறப்பது சுயநலம். ஏறியபின் 
ஏணியை மறைத்து வைப்பது அதீத சுயநலம்!

பதிவு : Eswaranandham
நாள் : 15-Oct-17, 6:11 am

மேலே