எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விமர்சனங்களை வரவேற்போம் விமர்சனங்களை அன்னப் பறவை போல நம்...

விமர்சனங்களை வரவேற்போம் 

விமர்சனங்களை அன்னப் பறவை போல நம் அறிவுக்கு ஏற்றார் போல் ஏற்போம் 
விவாதங்கள் தவிர்ப்போம் 
இலக்கிய விமர்சனங்களை நட்போடு பரிமாறிக் கொள்வோம் 
தனிப்பட்ட மின்னஞ்சலில் விமர்சனங்களை பரிமாறிக் கொள்வோமே ! 
நன்றி 

படிக்க பகிர்க 

நாள் : 18-Dec-17, 8:43 pm

மேலே