எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

குடி+அரசு=குடிகார அரசு. குடிகாரர்களைக் கொண்ட அரசுக்கு குடியரசு தேவையில்லை........

குடி+அரசு=குடிகார அரசு.
குடிகாரர்களைக் கொண்ட அரசுக்கு குடியரசு தேவையில்லை.....
ஒரு ,குவாட்டர் அரசு போதும்....
வாழ்க குடி...வளர்க அரசு...

மதுக்கடைக்கு குடியரசு தினம் 
ஒரு கேடு......

நாள் : 26-Jan-18, 1:17 pm

மேலே