எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மலரே உனக்கு ஒருநாள் தான் ஆயுள்காலம் என்று தெரிந்தும்...

மலரே உனக்கு ஒருநாள் தான் ஆயுள்காலம் என்று தெரிந்தும் எவ்வாறு முடிகிறது உன்னால் மட்டும் 

புன்னகை வாசம் வீச.......... 
நானும் பல வழிகளில் முயன்றும் தோற்று தான் போகிறேன் !
என் கவலை முகத்தை மறைக்க நான் பூசி கொண்ட சாயம் சிரிப்பு என்பது
 என் கண்களுக்கு  கூட தெரியாமல் இதயத்திற்குள் ஒளித்து வைத்திருக்கிறேன் .........
ஏனென்றால் என் கண்களில் வழியும் கண்ணீர் காட்டி கொடுத்து விடுமென்று!

 
 

பதிவு : நிலா
நாள் : 12-Apr-18, 10:02 am

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே