எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒட்டுமில்லை உறவுமில்லை... பலூன்காரன் மூச்சு வெடித்து சிதறியதும் அழுது...

ஒட்டுமில்லை உறவுமில்லை...
பலூன்காரன் மூச்சு 
வெடித்து சிதறியதும்
அழுது கதறியது 
குழந்தை....

உறவு.....

பதிவு : boushiya
நாள் : 25-Apr-18, 2:40 pm

மேலே