எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வணக்கம் எங்க கொழந்தைக்கு நல்ல பேராச் சொல்லுங்க சாமி....

   வணக்கம்      எங்க கொழந்தைக்கு        நல்ல பேராச் சொல்லுங்க சாமி.

😊😊😊😊😊
சீடா, சீடி குழந்தை எங்கே?
😊😊😊😊
இன்னும் மூ ணு மாசத்தில பொறந்திருங்க சாமி.
😊😊😊😊😊
ஓ.... பெயர் முன் பதிவுக்கு வந்தீங்களா? முன் பதிவுக் கட்டணம் பத்தாயிரத்தைச் செலுத்தீட்டீங்களா?
😊😊😊😊😊
இந்தாங்க சாமி கட்டண ரசீது.
😊😊😊😊😊
சரி நல்ல பேராச் சொல்லறேன். ஆண் குழந்தையா இருந்தாலும் பெ ண் கு ழ ந் தையா இருந்தாலும் நான் சொல்லற ராசியான பேரத்ததான் வைக்கணும்.
😊😊😊😊😊😊
சாமி நாங்க உங்க நீண்ட கால சீடன், சீடியாச்சே. நீங்க சொல்லறத உ யி ரே போ னா லும் தட்டமாட்டங்கமுங்க சாமி.
😊😊😊😊😊
சரி, இப்ப என்னைப் பாருங்கள். நான் என்ன செய்கிறேன்?
😊😊😊😊😊
உங்க விரலை நீட்டி எதையோ சுட்டிக் காட்டறீங்க.
😊😊😊😊😊
என் விரலில் தான் பொறக்கப் போற உங்க குழந்தையோட பேரு இருக்குது.
😊😊😊😊😊
விரல்ல பேருங்களா சாமி?
😊😊😊😊😊
ஆமாம் சீடா, சீடி. உங்க குழந்தைக்கு 'விரல்' னு பேரு வையுங்க.
😊😊😊😊😊
அய்யோ சாமி 'விரலா'.
😊😊😊😊😊
அருமையான இந்திப் பேரு. தமிழர்களின் தற்கால நாகரிகப்படி
இந்தி ப் பேரப் பி ள் ளை களு க் கு வைக் கற துதான் நாகரிகம்.
😊😊😊😊😊
கு ழ ந் தை பிற ந் ததுக்ககப் பற ம் மூன்று மா த ம் க ழி த்து ரண்டு பேரும் கு ழ ந் தை யை நம்ம ஆசிரமத்துக்குக் கொண்டு வாங்க. உங்க 'விரல்' குழந்தை பேருக்கு அர்த்தம் சொல்லறேன். இப்ப நீங்கள் போகலாம்.
😊😊😊😊😊😊
வர்றமுங்க சாமி.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
சிரிக்க அல்ல. சிந்திக்க. 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Viral = priceles, valuable, rare, precious.

பதிவு : மலர்1991 -
நாள் : 8-May-18, 12:22 am

மேலே