எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பாதுகாப்பு துறை தேர்வுக்காக படிக்கும் ATM காவலர். இக்காவலர்...

பாதுகாப்பு துறைபாதுகாப்பு துறை தேர்வுக்காக படிக்கும் ATM  காவலர்.  இக்காவலர் பணியின் தொடர்ச்சி - ."எனக்கும் நாட்டுக்காக சேவை செய்யும் ஆசை, உத்வேகம் பிறந்துள்ளது."


மெசேஜ்: கஷ்டப்பட்டு, உழைத்தால்தான் பணம். கஷ்டப்பட்டு படித்தால்தான் தேர்வில் பாராட்டும்படியான மதிப்பெண்கள் பெற முடியும்.  ஆகவே, தொடர்ந்து நிறைய ஸ்மார்ட்டாக கற்போம், வாழ்வில் உயர்வோம்.   


பதிவு : KADAYANALLURAN
நாள் : 9-Aug-18, 10:18 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே