எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

குறிலாய் நெடிலாய்🍁 என்னுள் தமிழாய் கனமில்லாத ஒரு இலக்கணம்...

குறிலாய்
நெடிலாய்🍁
என்னுள் தமிழாய்
கனமில்லாத ஒரு
இலக்கணம் நீ🍁 

பதிவு : சருகுகள்
நாள் : 30-Aug-18, 8:13 am

மேலே