எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதலை சொல்ல கவிதை தேவையில்லை..! நல்ல மனம் ஒன்று...

காதலை சொல்ல கவிதை தேவையில்லை..!

நல்ல மனம் 
ஒன்று போதும்..!
இதயத்தை
தொட்டு 
துளைத்து செல்லும் அளவில்
ஒரு உண்மை வார்த்தை
போதும்..!

பதிவு : மண் மகன்
நாள் : 12-Sep-18, 8:27 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே