எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் என் இதயத்தை தேடி தேடி அலைந்தேன் அது...

நான் என் 

இதயத்தை தேடி தேடி அலைந்தேன் 
அது இறந்து போனது என்பதை மறந்து 

--- விக்கி SA 

பதிவு : விக்கி SA
நாள் : 10-Dec-18, 5:28 pm

மேலே