எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தூரத்தில் இருந்து பார்த்தபோது, சிறியதாய் இருந்ததென்று, நான் மறுத்த...

தூரத்தில் இருந்து பார்த்தபோது,

சிறியதாய் இருந்ததென்று,
நான் மறுத்த பெருங்கதவு...

-தமிழ்

நாள் : 5-Apr-19, 8:53 pm

மேலே