எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உலகில் அழகானது தாஜ்மகால் என்று நினைத்தேன் பெண்ணே.... மறுத்து...

உலகில் அழகானது தாஜ்மகால் என்று நினைத்தேன் பெண்ணே.... 
மறுத்து விட்டேன்... 
உன்னை கண்ட பின். 

பதிவு : ஷாகுல்
நாள் : 24-Dec-19, 6:52 pm

மேலே