எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனம் உள்ளவரிடம் பணம் இல்லை பணம் உள்ளவரிடம் மனம்...

மனம் உள்ளவரிடம் பணம் இல்லை
பணம் உள்ளவரிடம் மனம் இல்லை
இரண்டும் உள்ளவர் மண்ணில் இல்லை !  

நாள் : 23-May-20, 10:03 pm

மேலே