எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் மனத்தை கலிங்கத்துப்பரணி யாய் வென்றவளே... என் மனதில்...

என் மனத்தை கலிங்கத்துப்பரணி யாய் வென்றவளே...
என் மனதில் கலங்கரை விளக்கமாய் நின்றவளே...

பதிவு : senthil vellore78
நாள் : 23-Jan-22, 10:44 am

மேலே