எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அறிவு எத்தனை பெரித்தென்று ஆசிரியர் அறிவுரை வழங்கியபோது அறியவில்லை,...

அறிவு எத்தனை பெரித்தென்று
ஆசிரியர் அறிவுரை வழங்கியபோது அறியவில்லை,
பருவாசிரியர் உணர்த்திய அறிவுரையாடலே போக்கிஷமென்று உணர்கிறோம்..
    

நாள் : 5-Sep-22, 7:26 pm

மேலே