எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பெண்ணே......! மலர்ந்தது ரோஜா மொட்டக இருந்தாலும் மனம் வீசுவது...

பெண்ணே......!                                                    மலர்ந்தது ரோஜா மொட்டக இருந்தாலும்                      மனம் வீசுவது உன் மீது தான், காரணம் நீயும் ஒரு ரோஜா மொட்டு தான் 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 6-Sep-22, 12:31 pm

மேலே