எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அதிகாலையில் பணி மழையில் நழைந்து......... பூக்கின்ற பூக்கள் எல்லாம்...

அதிகாலையில்  பணி மழையில் நழைந்து.........                                          பூக்கின்ற பூக்கள் எல்லாம்           உன்னிடம் தான் சுவாசம் கொள்ள கற்பிக்கும்........                      ஏனென்றால்.......                                                     நீயும் ஒரு பூ அல்லவா 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 1-Oct-22, 11:13 am

மேலே