எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வானத்தின் நீரம் வைத்து நாம் நாட்களை என்னூகிறோம் பூமியின்...

வானத்தின் நீரம் வைத்து நாம் நாட்களை என்னூகிறோம்

பூமியின் பலன்களை வைத்து நம் வேலைகளை செய்கிறோம்
கடலின் பலனை கொண்டு நாம் எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கிறோம்
வானம் பூமி கடல் என்று எல்லா வற்றியதும் பயன்
படைத்த இறைவனுக்கு ?

பதிவு : Jonathan
நாள் : 24-Nov-22, 9:10 pm

மேலே