எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வெள்ளாடையில் வெட்கம் கொள்ளும் பூவே....... மல்லியும் மங்கையும் ஒன்றாய்...

வெள்ளாடையில் வெட்கம்                     கொள்ளும் பூவே.......                                          மல்லியும் மங்கையும் ஒன்றாய் மலர்வதை உன்னிடம் கண்டேனே                                                          அழகின் இதழில் நான் இழகுவது  தெரிந்து.......                                         உன் நெஞ்சருகே நான் நெகிழ்ந்தேனே 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 26-Nov-22, 7:36 am

மேலே