எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

💞வசியம் செய்பவள் 💞. ஒரு அழகியை வசியம் செய்ய...

       💞வசியம் செய்பவள் 💞.                                                      ஒரு அழகியை வசியம் செய்ய  வம்பு இழுத்தேன் கண் ஜாடையால்                                                                                         கண்டும் காணாதது போல் நடித்தால்                                                உச்சி கொட்டும் அளவிற்கு எச்சிலும் வழிந்தது  அவள் அழகை கண்டு                                                        மீண்டும் கண் ஜாடை காட்டினேன்                                            புரிய வைத்தால் வசியம் செய்வது நான் அல்ல அவள் தான் என்பதை   

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 28-Nov-22, 5:07 pm

மேலே