எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உனது இதழும் உணர்ச்சியும் ஒன்றுதான் இரண்டில் எது தொட்டாலும்...

உனது இதழும் உணர்ச்சியும் ஒன்றுதான் இரண்டில் எது தொட்டாலும் மோகங்கள் தோன்றுது..


பதிவு : ureka
நாள் : 30-Nov-22, 9:20 pm

மேலே