எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காலம் காலமாய் அவள் கேட்காமலேயே அவளுக்கு எழுதி வைக்கப்பட்ட...

காலம் காலமாய்
அவள் கேட்காமலேயே
அவளுக்கு எழுதி வைக்கப்பட்ட சொத்து சமையல் கட்டு!!

பதிவு : R.Anandhi
நாள் : 9-Apr-24, 5:06 pm

மேலே