எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பணம் வெறும் காகிதம் தான் கையில் கிடைத்தால் கசக்கி...

பணம்
வெறும் காகிதம் தான்
கையில் கிடைத்தால்
கசக்கி கிழித்தெறியும்
குழந்தைக்கு மட்டும்.

நாள் : 9-May-14, 8:19 pm

மேலே