எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எண்ணங்கள் மீறிய வண்ணம் தளம் நாளும் மிளிர்ந்திடும் திண்ணம்...

எண்ணங்கள் மீறிய வண்ணம்
தளம் நாளும் மிளிர்ந்திடும் திண்ணம்

உலா வரும் சோலை இது மணக்கும்
உலகத்தில் உள்ளோரை நாளுமே ஈர்க்கும்

"எழுத்தின்" சேவைகளுக்கு நன்றி
தமிழை அதில் ஊன்றி வளர்போர்க்கும் நன்றி!!!

பதிவு : C. SHANTHI
நாள் : 22-Jun-14, 12:31 pm

மேலே