கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

எழுத்து தளத்தில் சேர்க்கப்பட்ட உங்கள் கவிதையின் வரிகள் ஏதேனும், திரைப்படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?


எழுத்து தளத்தில் சேர்க்கப்பட்ட உங்கள் கவிதையின் வரிகள் ஏதேனும், திரைப்படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?


Sollai Senthil5a3401bc1a4c3 20-Sep-2019 இறுதி நாள் : 07-Oct-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

7 votes 58%

இல்லை

5 votes 42%


மேலே