கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காதல் துவங்கும் போது இருப்பதைப் போல்


காதல் துவங்கும் போது இருப்பதைப் போல் இறுதிவரை இருப்பதில்லை. ஏன்?


அந்தோனி sam 03-Jan-2014 இறுதி நாள் : 29-Jan-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வெறும் அழகும் அந்தஸ்துமே காதலுக்கு உகந்ததாக பார்க்கப்படுவதால்

3 votes 7%

காதல் ஒரு விளையாட்டைப்போல் ஆகி விட்டதால்

4 votes 9%

வெறும் ஈர்ப்பினால் வருவதால்

18 votes 42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6 votes 14%

உண்மையாக காதலிக்காததால்

12 votes 28%

வாசகர் தேர்வு

வெறும் அழகும் அந்தஸ்துமே காதலுக்கு உகந்ததாக பார்க்கப்படுவதால்

21 votes 26%

காதல் ஒரு விளையாட்டைப்போல் ஆகி விட்டதால்

8 votes 10%

வெறும் ஈர்ப்பினால் வருவதால்

17 votes 21%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

13 votes 16%

உண்மையாக காதலிக்காததால்

22 votes 27%


மேலே