கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காதலர் தினம் கொண்டாடுவது சரியா? தவறா?


காதலர் தினம் கொண்டாடுவது சரியா? தவறா?


vickramhx 10-Feb-2014 இறுதி நாள் : 17-Feb-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தனி மனித விருப்பம்

20 votes 41%

நாகரிகமாக கொண்டாடினால் சரியே

20 votes 41%

அப்படி ஒரு தினம் தேவையில்லை

5 votes 10%

மிக முக்கியமான தினம் நிச்சயம் தேவை

1 votes 2%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

தனி மனித விருப்பம்

52 votes 30%

நாகரிகமாக கொண்டாடினால் சரியே

68 votes 39%

அப்படி ஒரு தினம் தேவையில்லை

30 votes 17%

மிக முக்கியமான தினம் நிச்சயம் தேவை

12 votes 7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

12 votes 7%


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே