ஈழத்தின் சாபம்

தங்கேமா ைவரேமா
நாங்கள் ேகட்கவில்ைல..
மாதங்கள் நிைறயும்முன்
அறுபடாத கருவைரயும்
கண்ணித்தைற கிழியாத
கண்ணிகளும்தான்..
ஈழம் என்பது இரண்டாம்
பட்சேம...

எழுதியவர் : மிதிைல. ச. ராமெஜயம் (24-Apr-14, 7:31 pm)
சேர்த்தது : மிதிலை ச ராமஜெயம்
பார்வை : 68

மேலே