மழலை

"அம்மா அப்பாவுக்கு
தெய்வம் தந்த மூன்றெழுத்து
சித்திரம்தான் மழலை"


Close (X)

13 (4.3)
  

மேலே