விடுதலை

விடுதலை

கவர்ச்சிக்கும்
காதலுக்கும்
மவுசு கொடுக்கும்
சமூகம் ஒருபோதும்
விடுதலை அடையாது


Close (X)

0 (0)
  

மேலே