இடையா வெல்ல கடையா

இடையா     வெல்ல    கடையா

எறும்பாக இருந்து விட்டு
போகிறேன் உன்
இடையை மெல்ல
இதழ்களால் கடிக்கும் போது


Close (X)

15 (3.8)
  

புதிய படைப்புகள்

மேலே