புரிதல் பிரிதல்

காதல் என்ற நீர்க் கோர்த்து, அதை நிலம் பார்க்க கண்ணீர் என்ற மழைக் கொடுத்தவள்..☔☔☔☔
#புரிதல்_பிரிதல்
#காற்மேகக்குழலி 🔥🔥💃


Close (X)

0 (0)
  

மேலே