நண்பனும்,நட்பும்

உலோகங்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ
அத்தனையிலும் தனித்து நிற்பது
மாசிலா தங்கம் ; அதுபோல் இருப்பான்
உயர்ந்த நண்பன் அவன் நட்பு அந்த
பசும்பொன் தங்க ஆபரணங்கள்


Close (X)

0 (0)
  

மேலே