வாழ்க்கை

"வாழ்க்கை"
உணரும் வரை
ஒன்றும் இல்லை!
உணர்ந்த பின்
ஒன்றும் இல்லையென சொல்ல
ஒன்றும் இல்லை...!!


Close (X)

3 (3)
  

மேலே