என் கனவுக் காதலன்

கனவு காண விருப்பமில்லை,

உன்னோடு வாழ்வதை.....கனவுகளில் கண்டுவிட்டால்,

துயில் எழவும் விருப்பமில்லை....கனவிலேனும் வாழ்ந்துவிடக்கூடாதா

என்ற பேராசையில்.....


Close (X)

4 (4)
  

மேலே