அழகான சுமை

அழகான சுமை

உன் தோள்களிடம்
கெஞ்சி
நிற்கிறேன்......
ஒரு வாய்ப்பு கொடு!
கொஞ்சம்
சுமந்து கொள்கிறேன்
இவள்
கூந்தலை
என்று ......


Close (X)

6 (3)
  

மேலே