காதல்

காதல் ஆழமான கடல்....

நீந்தத் தெரிந்தவருக்கு வாழ்க்கை....

நீந்தத் தெரியாதவனுக்கு மரணம்.....

By......

Pk....


Close (X)

4 (2)
  

மேலே