காதல்

காதல் ஆழமான கடல்....
நீந்தத் தெரிந்தவருக்கு வாழ்க்கை....
நீந்தத் தெரியாதவனுக்கு மரணம்.....
By......
Pk....


Close (X)

4 (2)
  

மேலே